Duurzame ontwikkeling

De Waddenzee heeft een belangrijke natuurlijke waarde. Zij is van waarde voor de bescherming van habitats en soorten, maar ondersteunt ook een breed scala aan ecosysteemdiensten, zoals biodiversiteit, klimaatregulering, gezondheid en voedsel. Het behoud van deze natuurlijke hulpbronnen draagt op fundamentele wijze bij aan een duurzame leefomgeving. Daarnaast leveren het Werelderfgoed en zijn intrinsieke waarde een belangrijke instrumentele bijdrage aan duurzame ontwikkeling door het bieden van economische en sociale voordelen. De Trilaterale Waddenzee Samenwerking (TWSC) zet zich in voor de versterking van het wederzijdse begrip en de samenwerking tussen natuurbescherming en het bedrijfsleven. Onze invulling van duurzaam medegebruik is gebaseerd op de definitie in het Biodiversiteitsverdrag (Convention on Biological Diversity, CBD) en vindt zijn weerklank in het Waddenzee Plan en het SIMP Integraal Beheerplan voor ÉÉN Werelderfgoed Waddenzee.


 

Natuur en bedrijfsleven met elkaar verbinden

Het bedrijfsleven kan bijdragen aan een meer duurzame en meer welvarende toekomst voor iedereen door samen te werken met stakeholders en zich actief in te zetten voor natuurbescherming. De inspanningen van de Trilaterale Waddenzee Samenwerking (TWSC) voor duurzame ontwikkeling zijn gebaseerd op de zogenaamde ‘natuur-business-baten-cyclus’ (NBBC). De NBBC is het concept dat bedrijven natuur-merken kunnen gebruiken en daarvan economisch kunnen profiteren, terwijl zij op hun beurt bijdragen aan natuurbescherming en daarmee het natuurmerk ondersteunen, dat vervolgens het potentieel voor duurzaam economisch gebruik door bedrijven verder vergroot.

De cyclus is ontwikkeld in het kader van het Interreg North Sea Region project ‘PROWAD Link - Protect and Prosper’ (2018-2022) en richt zich op vier hoofdthema’s:

 

Activering van het merk

Natuurgebieden kunnen krachtige merken worden. Maar, zoals elk merk, hebben ze voortdurende aandacht nodig. Na het definiëren en formeel vastleggen van het merk Werelderfgoed Waddenzee (Interreg-project ‘PROWAD’ 2011-2015), richt men zich nu op het operationaliseren, communiceren en meten van het merk in het gebied. Een online merkgids biedt uitgebreide richtlijnen voor het gebruik van het merk. Deze helpen bij het maken van een goede verbinding met het Waddenzee Werelderfgoed en bij het ontwikkelen van eigen verhaallijnen op een effectieve en unieke manier. Een gratis te gebruiken online content pool geeft toegang tot onder meer foto’s, video’s en teksten.

 

Co-creatie

De uitwisseling van ideeën tussen kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) zorgt voor een verbetering van bestaande producten en bedrijfsmodellen. Binnen de trilaterale samenwerking zijn in het kader van PROWAD LINK veel co-creatieprocessen gestart. Deze worden momenteel verder ontwikkeld binnen regionale partnerprogramma’s, de transnationale Partnership Hub en via het Wadden Sea World Heritage Exchange Platform.

 

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemerschap is een benadering waarbij een bedrijf zich richt op het creëren van zowel economische als sociale én ecologische waarden tegelijk. Dit is van toepassing bij het starten, managen en het laten groeien van het bedrijf. Een van de belangrijkste ingrediënten van duurzaam ondernemerschap is de erkenning van de onderlinge afhankelijkheid tussen economisch succes, sociaal welzijn en een gezond  milieu. Criteria voor het ontwikkelen van bedrijven die niet alleen in het heden succesvol zijn, maar ook een positieve bijdrage leveren aan een duurzamere en meer rechtvaardige toekomst, zijn te vinden onder ‘Downloads’ en op een externe website met hulpmiddelen en bronnen voor duurzaam toeristisch ondernemerschap.

 

Betrokkenheid bij het merk

De betrokkenheid van stakeholders is essentieel voor een sterk merk ‘Werelderfgoed Waddenzee’ en een goed functionerende natuur-business-baten-cyclus. De TWSC richt zich op samenwerking in regionale en transnationale partnerschappen op de lange termijn en werkt voortdurend aan het verbeteren en ontwikkelen van partnernetwerken. Op transnationaal niveau werd het Werelderfgoed Waddenzee Partnerschap, een ‘netwerk van netwerken’, ontwikkeld, als een transnationaal multi-stakeholder partnerschap (VN Sustainable Development Goal #17). De zogenaamde Partnership Hub verbindt lokale en nationale partnerprogramma’s en netwerken ter ondersteuning van kennisuitwisseling, transnationale activiteiten en projectontwikkelingen. Het Wadden Sea World Heritage Exchange Platform is een virtuele ruimte voor stakeholders en netwerken om wisselwerking te creëren, van elkaar te leren en gezamenlijk nieuwe ideeën te ontwikkelen.


 

Duurzaam toerisme

Het is een voortdurende uitdaging om toerisme en natuurbehoud in de Waddenzee in evenwicht te brengen, maar het is aan de andere kant cruciaal voor het behoud van dit unieke en biodiverse ecosysteem.

De trilaterale strategie voor ‘Duurzaam Toerisme in de Bestemming Werelderfgoed Waddenzee’ is door de TWSC in een participatieve aanpak met relevante lokale en regionale stakeholders ontwikkeld (Interreg-project ‘PROWAD - Protect & Prosper’). De strategie is erop gericht het bewustzijn te vergroten dat er een verplichting bestaat om de Uitzonderlijke Universele Waarde (Outstanding Universal Value, OUV) van de Waddenzee te beschermen. Bovendien wil de strategie duurzame toeristische producten en activiteiten van hoge kwaliteit promoten en profijt bieden aan lokale gemeenschappen.

De implementatie van de strategie is een doorlopende taak voor de Samenwerking en draagt bij aan de doelen en doelstellingen van het Werelderfgoedverdrag. De uitvoering wordt gecoördineerd en ondersteund door de trilaterale Netwerkgroep Duurzaam Toerisme (NG-ST). Deze bestaat uit vertegenwoordigers van ministeries voor milieu en economie, natuurbeschermingsinstanties, toerisme- en marketingorganisaties en groene NGO’s.

De toerismestrategie wordt geïmplementeerd door middel van een Actieplan in samenwerking met toeristische stakeholders uit de Waddenzee-regio’s. De uitvoering van het Actieplan en de voortgang ervan is gebaseerd op vrijwillige inzet van de deelnemende partners en stakeholders. In het hele gebied bestaan succesvolle lokale, regionale, nationale en trilaterale initiatieven, waardoor synergieën en nieuwe partnerschappen ontstaan, die de samenwerking en het engagement van stakeholders versterken.